ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ปี 2559
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 58
เอกสาร แบบ สผ.1
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการ
RMS 2014
ผ่านระบบอินทราเน็ต
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

VDO กองทุนด
VDO แนะนำวิทยาลัย
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน
VDO กิจกรรมแผนกเคมีสิ่งทอ

VDO โรงเรียนคุณธรรม

VDO ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
VDO จิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
VDO กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 58

แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียน นักศึกษา คณะครูและผู้บริหาร วท.โพธาราม

ร่วมกัน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 59
ไฟล์ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ของนักเรียนและครูทุกแผนกวิชา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
มาให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และครูเข้าร่วมต้อนรับ
ณ วท.โพธาราม เมื่อวันที่ 22 ส.ค 59

กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 59
โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และครูเข้าร่วมกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคล ณ อ.โพธาราม เมื่อวันที่ 12 ส.ค 59
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 59
โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และครูเข้าร่วมกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคล ณ วท.โพธาราม เมื่อวันที่ 11 ส.ค 59
กิจกรรมรณรงค์ ไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค. 59
โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และครูเข้าร่วมกิจกรรม
การรณรงค์ ณ อำเภอโพธาราม เมื่อวันที่ 4 ส.ค 2559

กิจกรรมวันภาษาไทย 2559
โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และครูเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 ก.ค 2559 ที่ผ่านมา

กิจกรรมโครงการ อบรมค่ายประวัติศาสตร์
โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน

มีนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และครู
ข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 24-25 ก.ค 2559 ที่ผ่านมา


กิจกรรมโครงการ อบรมยุติความรุนแรง
โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และครูเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 11-12 ก.ค 2559 ที่ผ่านมา
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และครูเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย 2559 ที่ผ่านมา


 

e-Learning (eDLTV)


ระบบรับส่งนักเรียน

ศูนย์ประเมินมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ


โครงการกองทุนการศึกษา

แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา1. แบบกรอกข้อมูลครู
ครูวุฒิอาสา ครูภูมิปัญญา
ครูฝึกในสถานประกอบการ
>>download<<
2. แผนจัดการเรียนรู้ PJBL
และเศรษฐกิจพอเพียง 2559
>>download<<
3. คู่มือสำหรับประชาชน
- การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
- การขอสำเร็จการศึกษา
- การขอเอกสารหลักฐาน
4. คู่มือการใช้งานระบบ RMS
สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งาน
>>download<<
5. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<

6. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับบุคคล สำหรับ

ครูผู้สอนรายบุคคล
>>download<<
7. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับแผนก สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<
8. เอกสารงานครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานครูที่ปรึกษา
>>download<<
9. คู่มือการใช้งานศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP)

คู่มือการใช้งาน
>>download<<
10. แบบฟอร์มการตัดเกรดและ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาปี 2558
>>download<<

เว็บไซต์ใน อศจ.
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.english4vec.com/
จำนวนผู้เข้าชม
     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แนะนำวิทยาลัย.. ข้อมูลสถานศึกษา.. วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. คณะผู้บริหาร... ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา.. แผนรับนักศึกษา... การศึกษาต่อ.. งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ หลักสูตร-แผนการเรียน.. แผนก / สาขา ....