แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายงานแผน
แบบฟอร์มการสอนระยะสั้น
และหลักสูตรการสอน
ตัวอย่างส่วนหัวข้อสอบ
การสอบปลายภาค
แบบฟอร์มประมาณการ
ค่าใช้จ่าย งานพัสดุ
แบบฟอร์มใบเบิก 4 สี
และใบเบิกภายใน งานพัสดุ
แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ
ตามนโยบายเรียนฟรี
แบบฟอร์มสรุปผลกิจกรรม
นักเรียน
แบบฟอร์มเขียนโครงการ
ฝ่ายแผนงานฯ
แบบฟอร์มโครงการสอน
ปีการศึกษา 1/60
แบบฟอร์มโครงการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง 2/59
แบบฟอร์มโครงการสอน
PJBL 1/59
แบบฟอร์มเอกสารงานครู
ที่ปรึกษา
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ใน อศจ.
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

VDO โครงการอวดดีอาชีวะ
VDO กองทุนการศึกษา
VDO แนะนำวิทยาลัย ฯ
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน
VDO โรงเรียนคุณธรรม ฯ

VDO ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
VDO จิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS VEI)
  Username
  Password
   

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2561
โดยมีนักเรียน นักศึกษา และคณะครูเข้าร่วม เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 61
ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมีนักเรียน นักศึกษา และคณะครูเข้าร่วม เมื่อวันที่ 28-29 ธ.ค. 60วิทยาลัยได้รับมอบทุนการศึกษา จากกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์
โดยรองผอ. และนักเรียนนักศึกษารับมอบทุน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 60
งานต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60
ภาพกิจกรรม การสอบธรรมศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
โดยมีนักเรียน นักศึกษา และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60


 

ระบบบริหารจัดการ
งานวิทยาลัยฯ (RMS-2012)>>เข้าสู่ระบบ <<

ระบบบริหารจัดการ
งานประกันฯ (E-SAR)>> เข้าสู่ระบบ <<
ระบบบริหารจัดการ
งานทะเบียนงานวัดผล (VDIS)>> เข้าสู่ระบบ <<
ศูนย์ประสานงาน
การผลิตและพัฒนากำลังคน>> เข้าสู่ระบบ <<

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
V-COP >>
คู่มือการใช้งาน <<แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา


รวมภาพกิจกรรม โครงการ
กองทุนการศึกษา1. ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/61
ของนักรียนและครูทุกแผนก
>>download<<
2. แผนปฏิบัติการประจำปี
วิทยาลัยฯ ประจำปี 2561
>>download<<
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยฯ ประจำปี 2560-2564
>>download<<
4. รายงานการประเมินตนเอง
ของ วท. SAR-2559
>>download<<
5. รายงานผลการดำเนินงาน
สถานศึกษาพอเพียง
>>download<<
6. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<

7. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับบุคคล สำหรับ

ครูผู้สอนรายบุคคล
>>download<<
8. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับแผนก สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<
9. คู่มือการใช้งานศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP)

คู่มือการใช้งาน
>>download<<

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.english4vec.com/


จำนวนผู้เข้าชม

แผนที่วิทยาลัย ฯ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แผนก สาขา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ข้อมูลครุภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา แนะนำวิทยาลัย