ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
ปฏิทินการศึกษา 57
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 58
งบรายจ่ายตามแผนงาน 57
เอกสาร แบบ สผ.1
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการ
RMS 2014
ผ่านระบบอินทราเน็ต
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

VDO แนะนำวิทยาลัย
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน
VDO กิจกรรมแผนกเคมีสิ่งทอ

VDO โรงเรียนคุณธรรม

VDO ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
VDO จิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
VDO กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 58

แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

VDO โครงการกองทุนการศึกษา วท.โพธาราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน พนักงานราชการครู
สาขาวิชาช่างยนต์ ประเมินสมรรถนะ วันที่ 27 พ.ค. 59
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค. 59
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2559
โดยมีนักเรียน ครู
และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 พ.ค. 59 สอบคัดเลือก วันที่ 31 พ.ค. 59
ประกาศผล วันที่ 31 พ.ค. 59
แบบฟอร์มการเขียน แผนจัดการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

และ PjBL


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ครู สาขาวิชาช่างยนต์
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-25 พ.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ 26 พ.ค. 59
กิจกรรมการรับมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ภาพกิจกรรม การอบรมวิทยากรสถานศึกษาคุณธรรม
เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
ภาพกิจกรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ระดับชัน ปวช.1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ภาพกิจกรรม การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ชาววิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ร่วมพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

e-Learning (eDLTV)


ระบบรับส่งนักเรียน

ศูนย์ประเมินมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ


โครงการกองทุนการศึกษา

แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา1. แผนจัดการเรียนรู้ PJBL
และเศรษฐกิจพอเพียง 2559
>>download<<
2. คู่มือสำหรับประชาชน
- การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
- การขอสำเร็จการศึกษา
- การขอเอกสารหลักฐาน
3. คู่มือการใช้งานระบบ RMS
สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งาน
>>download<<
4. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<

5. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับบุคคล สำหรับ

ครูผู้สอนรายบุคคล
>>download<<
6. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับแผนก สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<
7. เอกสารงานครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานครูที่ปรึกษา
>>download<<
8. คู่มือการใช้งานศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP)

คู่มือการใช้งาน
>>download<<
9. แบบฟอร์มการตัดเกรดและ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาปี 2558
>>download<<

1. วอศ.สิงห์บุรี มาศึกษาดูงาน
วันที่ 23 มีนาคม 2559
>>download<<
2. การอาชีพพิชัย มาศึกษาดูงาน
วันที่ 21 มีนาคม 2559
>>download<<
3. วิทยาลัยพระจอมเกล้าเพชรบุรี
มาศึกษาดูงาน วันที่ 9 มีนาคม 2559
>>download<<
4. สารพัดช่างแพร่ มาศึกษาดูงาน
วันที่ 9 มีนาคม 2559
>>download<<
5. การอาชีพบ้านแพ้ว มาศึกษาดูงาน
วันที่ 8 มีนาคม 2559
>>download<<

เว็บไซต์ใน อศจ.
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.english4vec.com/
จำนวนผู้เข้าชม
     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แนะนำวิทยาลัย.. ข้อมูลสถานศึกษา.. วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. คณะผู้บริหาร... ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา.. แผนรับนักศึกษา... การศึกษาต่อ.. งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ หลักสูตร-แผนการเรียน.. แผนก / สาขา ....