ข้อมูลเผยแพร่
แนวคิดกับประเทศไทย 4.0
ทิศทางการศึกษาไทย
แนวทางการเขียนโครงการ
ผลการประกวดสิ่่งประดิษฐ์
เอกสาร แบบ สผ.1
ข้อมูลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ปี 2559
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

VDO โครงการอวดดีอาชีวะ
VDO กองทุนการศึกษา
VDO แนะนำวิทยาลัย ฯ
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน
VDO กิจกรรมแผนกเคมีสิ่งทอ

VDO โรงเรียนคุณธรรม ฯ

VDO ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
VDO จิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
VDO กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 58

แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 

หนังสั้นในโครงการ อวดดีอาชีวะ

ชื่อเรื่อง : ธรรมดา ธรรมดา ผลิตโดย : แผนกศิลปกรรม

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วท.โพธาราม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ในวันและเวลาราชการภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต
ในหลวง ร.9 โดยมีนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้บริหาร
เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 19 ม.ค 2560ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ให้มา
มอบตัวชำระเงินการศึกษา ในวันที่ 22 ม.ค. 60 เวลา 08.30 น.
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1.วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2.วิชางานส่งกำลังเครื่องยนต์
3.วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
4.วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
5.วิชาหลักการจัดการ 6.วิชาโครงการ

ภาพกิจกรรม ปฎิญาณตนทำความดีเพื่อพ่อ
โดยมีนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 22 พ.ย 2559
ภาพกิจกรรม โครงการสอบธรรมศึกษา 2559
โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าสอบในวันที่ 21 พ.ย 59
ภาพกิจกรรม โครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 17 พ.ย 2559
ภาพกิจกรรม 999,999 คน ปฎิญาณตนทำความดีเพื่อพ่อ
โดยมีนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 9 พ.ย 2559
ภาพกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 7-11 พ.ย. 2559
โดยมีนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
ภาพกิจกรรม กฐินพระราชทาน 2559
โดยมีครูและผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 27 ต.ค 59

 

e-Learning (eDLTV)


ระบบรับส่งนักเรียน

ศูนย์ประเมินมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ


โครงการกองทุนการศึกษา

แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา1. แผนจัดการเรียนรู้ 2/59
เศรษฐกิจพอเพียง 2/59
>>download<<
2. ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/59
ของนักรียนและครูทุกแผนก
>>download<<
3. แบบกรอกข้อมูลครู
ครูวุฒิอาสา ครูภูมิปัญญา
ครูฝึกในสถานประกอบการ
>>download<<
4. แผนจัดการเรียนรู้ PJBL
และเศรษฐกิจพอเพียง 1/59
>>download<<
5. คู่มือสำหรับประชาชน
- การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
- การขอสำเร็จการศึกษา
- การขอเอกสารหลักฐาน
6. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<

7. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับบุคคล สำหรับ

ครูผู้สอนรายบุคคล
>>download<<
8. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับแผนก สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<
9. เอกสารงานครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานครูที่ปรึกษา
>>download<<
10. คู่มือการใช้งานศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP)

คู่มือการใช้งาน
>>download<<
11. แบบฟอร์มการตัดเกรดและ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาปี 2558
>>download<<

ระบบบริหารจัดการ
RMS 2014
ผ่านระบบอินทราเน็ต
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์ใน อศจ.
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.english4vec.com/
จำนวนผู้เข้าชม
     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แนะนำวิทยาลัย.. ข้อมูลสถานศึกษา.. วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. คณะผู้บริหาร... ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา.. แผนรับนักศึกษา... การศึกษาต่อ.. งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ หลักสูตร-แผนการเรียน.. แผนก / สาขา ....