ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
ปฏิทินการศึกษา 57
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 58
งบรายจ่ายตามแผนงาน 57
เอกสาร แบบ สผ.1
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการ
RMS 2014
ผ่านระบบอินทราเน็ต
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

VDO แนะนำวิทยาลัย
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน
VDO กิจกรรมแผนกเคมีสิ่งทอ

VDO โรงเรียนคุณธรรม

VDO ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
VDO จิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วท.โพธาราม

VDO โครงการกองทุนการศึกษา วท.โพธาราม


VDO กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 58 แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ


ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์ (2300-1004)
หลักสูตร ปวช. จัดทำโดยนายสมภพ จงจิตต์โพธา ครูชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
(2103-1001) หลักสูตร ปวช. จัดทำโดยนายชุภามิตร ทะนันไธสง
ครูชำนาญการ
เอกสารเผยแพร่ แผนจัดการเรียนรู้ วิชางานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
หลักสูตร ปวช. จัดทำโดยนายอนุชิต แสวงกิจ ครูชำนาญการเกณฑ์การแข่งขัน การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย)


เกณฑ์การแข่งขัน การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน


ให้สถานศึกษาที่ชนะการแข่งขันในระดับจังหวัด ส่งใบสมัคร
มาที่ วท.โพธาราม ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 58 นี้ หรือติดต่อ
ครูสุพร พลการ 092-3183581 ครูกุลธิดา นาคีสินธุ์ 087-0857567คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา
่เนื่องในวันปิยมหาราช ณ วัดบ้านเลือก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 58
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2559 และข้อมูลพื้นฐาน วท.โพธาราม
บริษัทชินวงศ์ฟู้ดส์ จำกัด มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
โครงการอบรมครูแกนนำ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
วท.โพธาราม ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้รับรางวัลสถานศึกษา
พระราชทาน 2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558


 

 

e-Learning (eDLTV)


ระบบรับส่งนักเรียน

ศูนย์ประเมินมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ


โครงการกองทุนการศึกษา

แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบสิ่งของเครื่องใช้
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน
ตะโกปิดทอง ม.๘ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

>>Download<<
โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

>>Download<<

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix it Center

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ
ณ พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา

>>Download<<
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตามโครงการพระราชดำริ

"หลักสูตรทอพรมพื้นเมือง"
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี

>>Download<<

1. แผนจัดการเรียนรู้ PJBL
ู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
>>download<<
1. คู่มือสำหรับประชาชน
- การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
- การขอสำเร็จการศึกษา
- การขอเอกสารหลักฐาน
2. คู่มือการใช้งานระบบ RMS
สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งาน
>>download<<
3. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<

4. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับบุคคล สำหรับ

ครูผู้สอนรายบุคคล
>>download<<
5. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับแผนก สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<
6. เอกสารงานครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานครูที่ปรึกษา
>>download<<
7. คู่มือการใช้งานศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP)

คู่มือการใช้งาน
>>download<<
8. แบบฟอร์มการตัดเกรดและ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาปี 2558
>>download<<

เว็บไซต์ใน อศจ.
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.english4vec.com/
จำนวนผู้เข้าชม
     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แนะนำวิทยาลัย.. ข้อมูลสถานศึกษา.. วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. คณะผู้บริหาร... ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา.. แผนรับนักศึกษา... การศึกษาต่อ.. งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ หลักสูตร-แผนการเรียน.. แผนก / สาขา ....