ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
ปฏิทินการศึกษา 57
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 57
งบรายจ่ายตามแผนงาน 57
เอกสาร แบบ สผ.1
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการ
RMS 2014
ผ่านระบบอินทราเน็ต
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์ใน อศจ.
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

VDO แนะนำวิทยาลัย
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน

แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 

โรงเรียนคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม


ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน วันเวลา พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนวัดท่าเรือ มาเยี่ยมชมวิทยาลัยคุณธรรม วท.โพธาราม
โรงเรียนวัดท่าเรือ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน ในวันที่ 18 ส.ค. 57กิจกรรม English Day Camp 57 โดยแผนกสามัญสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ English Day Camp
I Love English ในวันที่ 15-16 ส.ค. 57ศูนย์ภูมิภาคสำหรับการเรียนแบบเปิด SEAMOLEC
จากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย มาเยี่ยมชมวิทยาลัย
คุณธรรม วท.โพธาราม ในวันที่ 14 ส.ค. 57ภาพกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน วท.โพธาราม ร่วมกันถวายพระพร
และร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ในวันที่ 7 ส.ค. 57
ภาพกิจกรรมวท.โพธารามร่วมกันบริจาคโลหิต
โดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิต
ในโครงการสายใยรักเพื่อแม่ ในวันที่ 1 ส.ค. 57
ภาพกิจกรรมร่วมด้วยช่วยประชาชน FixIT Center
ณ รร.วัดดีบอน และ รร.วัดบ้านเลือก
ศูนย์เทศบาล ต.คลองตาคต และ ต.บ้านสิงห์
ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. 57 - 2 ส.ค. 57ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ3
ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2557กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2557
นักเรียนนักศึกษาร่วมกันแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 10 ก.ค. 57
ไปถวาย ณ วัดบ้านฆ้องและวัดดีบอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


 
โครงการกองทุนการศึกษา

ชมรมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา


แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา


ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2556
ในวันที่ 9 ม.ค. 56
>>Download<<
ภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
ภายใน ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค. 56
>>Download<<
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบสิ่งของเครื่องใช้
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน
ตะโกปิดทอง ม.๘ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

>>Download<<
โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

>>Download<<

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix it Center

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ
ณ พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา

>>Download<<
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตามโครงการพระราชดำริ

"หลักสูตรทอพรมพื้นเมือง"
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี

>>Download<<

1. คู่มือการใช้งาน V-COP
ใบงานการใช้งานศูนย์กำลังคน
www.v-cop.net
>>download<<

คู่มืออย่างละเอียด >>download2<<
2. คู่มือการจัดทำรายงาน
การศึกษาตนเอง

ของบุคลากร ตามระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน
>>download<<
3. เอกสารงานครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานครูที่ปรึกษา
>>download<<
4. คู่มือการใช้งานระบบ RMS
คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
>>download<<
5. คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ต
คู่มือการติดตั้งใช้งานอินเตอร์เน็ต ภายในวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>>download<<
6. เครื่องมือประกันคุณภาพ
ของแผนกงานต่างๆ
>>download<<

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถณะครูฯ
http://www.english4vec.com/
จำนวนผู้เข้าชม


     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แนะนำวิทยาลัย.. ข้อมูลสถานศึกษา.. วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. คณะผู้บริหาร... ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา.. แผนรับนักศึกษา... การศึกษาต่อ.. งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ หลักสูตร-แผนการเรียน.. แผนก / สาขา ....