ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
ปฏิทินการศึกษา 57
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 57
งบรายจ่ายตามแผนงาน 57
เอกสาร แบบ สผ.1
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการ
RMS 2014
ผ่านระบบอินทราเน็ต
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์ใน อศจ.
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

VDO แนะนำวิทยาลัย
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน
VDO กิจกรรมแผนกเคมีสิ่งทอ

VDO โรงเรียนคุณธรรม

VDO ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ

แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 

โครงการระบบ e-Learning (eDLTV)[] เนื้อหาในบางวิชาอาจยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากพื้นที่หน่วยความจำสำรอง (HDD) มีไม่เพียงพอ

ศูนย์ประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จัดให้มีการเปิดสอนภาคฤดูร้อน
ในระดับ ปวช.และ ปวส. ระหว่างวันที่ 9 เม.ย. 58 - 1 พ.ค. 58
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในปี 2557
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จัดให้มีการเปิดสอนภาคฤดูร้อน
ในระดับ ปวช.และ ปวส. ระหว่างวันที่ 9 มี.ค. 58 - 1 พ.ค. 58
คณะครูจากประเทศอินโดนิเซีย มาศึกษาดูงาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนกองทุนการศึกษา มาศึกษาดูงาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ภาพกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วท.โพธาราม
ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค. 57
การแข่งขันทักษะเล่านิทาน และรักการอ่าน
ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ วท.ราชบุรี


 
ระบบรับส่งนักเรียน

ระบบใบรับรองกิจกรรม

โครงการกองทุนการศึกษา

แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา


ชมรมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบสิ่งของเครื่องใช้
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน
ตะโกปิดทอง ม.๘ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

>>Download<<
โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

>>Download<<

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix it Center

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ
ณ พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา

>>Download<<
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตามโครงการพระราชดำริ

"หลักสูตรทอพรมพื้นเมือง"
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี

>>Download<<

1. คู่มือการใช้งาน V-COP
ใบงานการใช้งานศูนย์กำลังคน
www.v-cop.net
>>download<<

คู่มืออย่างละเอียด >>download2<<
2. คู่มือการจัดทำรายงาน
การศึกษาตนเอง

ของบุคลากร ตามระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน
>>download<<
3. เอกสารงานครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานครูที่ปรึกษา
>>download<<
4. คู่มือการใช้งานระบบ RMS
คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
>>download<<
5. คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ต
คู่มือการติดตั้งใช้งานอินเตอร์เน็ต ภายในวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>>download<<
6. เครื่องมือประกันคุณภาพ
ของแผนกงานต่างๆ
>>download<<
7. แบบฟอร์มการตัดเกรดและ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาปี 2557
>>download<<

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.english4vec.com/
จำนวนผู้เข้าชม
     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แนะนำวิทยาลัย.. ข้อมูลสถานศึกษา.. วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. คณะผู้บริหาร... ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา.. แผนรับนักศึกษา... การศึกษาต่อ.. งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ หลักสูตร-แผนการเรียน.. แผนก / สาขา ....