ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
ปฏิทินการศึกษา 57
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 58
งบรายจ่ายตามแผนงาน 57
เอกสาร แบบ สผ.1
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการ
RMS 2014
ผ่านระบบอินทราเน็ต
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

VDO แนะนำวิทยาลัย
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน
VDO กิจกรรมแผนกเคมีสิ่งทอ

VDO โรงเรียนคุณธรรม

VDO ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
VDO จิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
VDO กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 58

แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วท.โพธาราม

VDO โครงการกองทุนการศึกษา วท.โพธาราม


ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบ 4)
จากการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นั้น ให้มามอบตัว
เพื่อเป็นนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 10 เมษายน 2559กิจกรรมการรับมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
วท.โพธาราม จัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่
7 มี.ค. 59 - 4 พ.ค. 59 ยื่นลงทะเบียน 14 - 15 มี.ค 59

Download >> รายวิชาที่เปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม)


ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
วท.โพธาราม จัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่
7 มี.ค. 59 - 4 พ.ค. 59 ยื่นลงทะเบียน 7 - 9 มี.ค 59

Download >> ประกาศการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
Download >> รายวิชาที่เปิดทำการสอนภาคฤดูร้อนภาพกิจกรรม การอบรมวิทยากรสถานศึกษาคุณธรรม
เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
ภาพกิจกรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ระดับชัน ปวช.1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ภาพกิจกรรม การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ชาววิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ร่วมพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

e-Learning (eDLTV)


ระบบรับส่งนักเรียน

ศูนย์ประเมินมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ


โครงการกองทุนการศึกษา

แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา1. แผนจัดการเรียนรู้ PJBL
ู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
>>download<<
1. คู่มือสำหรับประชาชน
- การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
- การขอสำเร็จการศึกษา
- การขอเอกสารหลักฐาน
2. คู่มือการใช้งานระบบ RMS
สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งาน
>>download<<
3. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<

4. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับบุคคล สำหรับ

ครูผู้สอนรายบุคคล
>>download<<
5. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับแผนก สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<
6. เอกสารงานครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานครูที่ปรึกษา
>>download<<
7. คู่มือการใช้งานศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP)

คู่มือการใช้งาน
>>download<<
8. แบบฟอร์มการตัดเกรดและ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาปี 2558
>>download<<

1. วอศ.สิงห์บุรี มาศึกษาดูงาน
วันที่ 23 มีนาคม 2559
>>download<<
2. การอาชีพพิชัย มาศึกษาดูงาน
วันที่ 21 มีนาคม 2559
>>download<<
3. วิทยาลัยพระจอมเกล้าเพชรบุรี
มาศึกษาดูงาน วันที่ 9 มีนาคม 2559
>>download<<
4. สารพัดช่างแพร่ มาศึกษาดูงาน
วันที่ 9 มีนาคม 2559
>>download<<
5. การอาชีพบ้านแพ้ว มาศึกษาดูงาน
วันที่ 8 มีนาคม 2559
>>download<<

เว็บไซต์ใน อศจ.
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.english4vec.com/
จำนวนผู้เข้าชม
     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แนะนำวิทยาลัย.. ข้อมูลสถานศึกษา.. วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. คณะผู้บริหาร... ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา.. แผนรับนักศึกษา... การศึกษาต่อ.. งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ หลักสูตร-แผนการเรียน.. แผนก / สาขา ....