ฟอร์ม/โครงการ
แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ
ตามนโยบายเรียนฟรี
บันทึกรายงานขออนุญาต
จัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายงานพัสดุ
แบบฟอร์มสรุปผลกิจกรรม
นักเรียน
แบบฟอร์มเขียนโครงการ
ฝ่ายแผนงานฯ
แบบฟอร์มโครงการสอน
ปีการศึกษา 1/60
แบบฟอร์มโครงการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง 2/59
แบบฟอร์มโครงการสอน
PJBL 1/59
แบบฟอร์มเอกสารงานครู
ที่ปรึกษา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยฯ ปี 2560-2564
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ใน อศจ.
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

VDO โครงการอวดดีอาชีวะ
VDO กองทุนการศึกษา
VDO แนะนำวิทยาลัย ฯ
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน
VDO โรงเรียนคุณธรรม ฯ

VDO ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
VDO จิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
MIS VEI
  Username
  Password
   

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60
ภาพกิจกรรม การสอบธรรมศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
โดยมีนักเรียน นักศึกษา และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60


ภาพกิจกรรม งานวันลอยกระทง ณ เทศบาลเมืองโพธาราม
โดยมีนักเรียน นักศึกษา และคณะครูเข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 60
ภาพกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ลานพิธี เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 60
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เดินทางมาเยี่ยมชม วท.โพธาราม เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 60
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ วท.โพธาราม ระหว่างวันที่ 24 - 25 ส.ค. 60

ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด

ณ วท.โพธาราม ระหว่างวันที่ 17 - 18 ส.ค. 60ภาพกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ ลานพิธี วท.โพธาราม ในวันที่ 11 ส.ค. 60

 

ระบบบริหารจัดการ
งานวิทยาลัยฯ (RMS-2012)

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
V-COP >>
คู่มือการใช้งาน <<

ระบบรับส่งนักเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา

รวมภาพกิจกรรม โครงการ
กองทุนการศึกษา


แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา1. ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/60
ของนักรียนและครูทุกแผนก
>>download<<
2. ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/60
ของนักรียนและครูทุกแผนก
>>download<<
3. รายงานการประเมินตนเอง
ของ วท. SAR-2559
>>download<<
4. รายงานผลการดำเนินงาน
สถานศึกษาพอเพียง
>>download<<
5. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<

6. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับบุคคล สำหรับ

ครูผู้สอนรายบุคคล
>>download<<
7. แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับแผนก สำหรับ

แผนกวิชาชีพต่างๆ
>>download<<
8. คู่มือการใช้งานศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP)

คู่มือการใช้งาน
>>download<<

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.english4vec.com/
จำนวนผู้เข้าชม

แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แผนก สาขา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ข้อมูลครุภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา แนะนำวิทยาลัย