ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 57
หมายเลขติดต่อภายใน

เว็บไซต์หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

เว็บไซต์แผนกต่างๆ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการ
RMS 2007
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบบริหารจัดการนักเรียน
ระบบงานสารบรรณ
KM Photharam Technical College

เว็บไซต์ ในอศจ.
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

VDO แนะนำวิทยาลัย
VDO กีฬาสี 2555

แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 

โรงเรียนคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม


ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน วันเวลา พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ่กำหนดการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2557
ัและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทุกแผนก่วท.โพธาราม ได้รับรางวัล ที่ 1 ระดับอาชีวศึกษา
โครงการประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย

ชื่อเรื่อง สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน่ภาพมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในวันที่ 26 มี.ค. 57่ภาพกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ภาคกลาง ครั้งที่ 6
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในวันที่ 17-24 มี.ค. 57ประกาศรายวิชาที่เปิดทำการสอน ภาคฤดูร้อน
ีหลักสูตร ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557
,<< รอบที่ 1 >> << รอบที่ 2 >>รายงานผลการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
ระดับ ปวช.3 <<download>> ระดับ ปวส.2 <<download>>ภาพกิจกรรม การต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
ีรองผู้อำนวยการ วรพล โพธิ์เต็ง
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2557แจ้งการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่มความประสงค์จะเรียนภาคฤดูร้อน ติดต่อลงทะเบียนเรียน
ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการกองทุนการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2557
่ท่านมัณฑนา ศังขะกฤษณ์
เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการกองทุนการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557

 
โครงการกองทุนการศึกษา

ชมรมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา


แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา


ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2556
ในวันที่ 9 ม.ค. 56
>>Download<<
ภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
ภายใน ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค. 56
>>Download<<
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบสิ่งของเครื่องใช้
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน
ตะโกปิดทอง ม.๘ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

>>Download<<
โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

>>Download<<

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix it Center

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ
ณ พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา

>>Download<<
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตามโครงการพระราชดำริ

"หลักสูตรทอพรมพื้นเมือง"
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี

>>Download<<

1. คู่มือการใช้งาน V-COP
ใบงานการใช้งานศูนย์กำลังคน
www.v-cop.net
>>download<<

คู่มืออย่างละเอียด >>download2<<
2. คู่มือการจัดทำรายงาน
การศึกษาตนเอง

ของบุคลากร ตามระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน
>>download<<
3. เอกสารงานครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานครูที่ปรึกษา
>>download<<
4. คู่มือการใช้งานระบบ RMS
คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
>>download<<
5. คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ต
คู่มือการติดตั้งใช้งานอินเตอร์เน็ต ภายในวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>>download<<
6. เครื่องมือประกันคุณภาพ
ของแผนกงานต่างๆ
>>download<<

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถณะครูฯ
http://www.english4vec.com/
http://r-radio.vec.go.th/
จำนวนผู้เข้าชม


     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แนะนำวิทยาลัย.. ข้อมูลสถานศึกษา.. วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. คณะผู้บริหาร... ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา.. แผนรับนักศึกษา... การศึกษาต่อ.. งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ หลักสูตร-แผนการเรียน.. แผนก / สาขา ....