ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลจังหวัดราชบุรี
ปฏิทินการศึกษา 57
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 57
งบรายจ่ายตามแผนงาน 57
เอกสาร แบบ สผ.1
หมายเลขติดต่อภายใน

ข้อมูลฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาฯ
องค์การวิชาชีพในอนาคตฯ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานแนะแนวฯ
งานห้องสมุด

ข้อมูลแผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกเคมีสิ่งทอ
แผนกออกแบบ
แผนกไฟฟ้า
แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
แผนกการตลาด
แผนกยานยนต์
แผนกช่างเชื่อม
แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการ
RMS 2014
ผ่านระบบอินทราเน็ต
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์ใน อศจ.
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
วิทยาลัยเกษตรฯ ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

VDO แนะนำวิทยาลัย
VDO สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน
VDO กิจกรรมของแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ

VDO โรงเรียนคุณธรรม วท.โพธาราม


แผนที่วิทยาลัย ฯ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Welcome to Photharam Technical College -- ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม -- ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี -- e-mail t_photharam@hotmail.com --
 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข่าวและภาพกิจกรรม
1. ส่งรายละเอียดเช่น ใคร ทำกิจกรรม อะไร ที่ใหน วันเวลา พร้อมไฟล์ภาพ
2. หรือผ่านขั้นตอนตามสายงาน นำส่งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมเปิดบ้าน วท.โพธาราม open house 57
มีกิจกรรมมากมายเช่น 108 อาชีพ ประกวดโครงงาน
และกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 57
ที่ผ่านมาเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ชุดฝึกโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ PLC
ระบบเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 57 - 26 พ.ย. 57 นี้
สอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 35 เครื่อง กำหนดรับซองเอกสารตั้งแต่ 19 พ.ย. - 1 ธ.ค. 57
เปิดซองวันที่ 2 ธ.ค. 57สอบราคาซื้อ ชุดห้องปฏิบัติการระบบภาพและระบบเสียง
จำนวน 1 ชุด กำหนดรับซองเอกสารตั้งแต่ 19 พ.ย. - 1 ธ.ค. 57
เปิดซองวันที่ 2 ธ.ค. 57ัเปิดแล้ว.. การเรียนระบบเทียบโอนประสบการณ์ ปีการศึกษา 2557
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ย. 57วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ร่วมงานลอยกระทง 2557
ณ ริมเขื่อนโพธาราม อ.โพธาราม ในวันที่ 6 พ.ย. 57แบบฟอร์มการตัดเกรด และรายชื่อนักศึกษา 2/2557
แบบฟอร์มการตัดเกรดและรายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2557ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมวางพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ วัดบ้านเลือก
ในวันที่ 23 ตุลาคม 57 ที่ผ่านมา

 
โครงการกองทุนการศึกษา

ชมรมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา


แบบสอบถาม ของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ

แบบสอบถาม งานแนะแนว
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา


ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2556
ในวันที่ 9 ม.ค. 56
>>Download<<
ภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
ภายใน ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค. 56
>>Download<<
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบสิ่งของเครื่องใช้
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน
ตะโกปิดทอง ม.๘ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

>>Download<<
โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

>>Download<<

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix it Center

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ
ณ พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา

>>Download<<
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตามโครงการพระราชดำริ

"หลักสูตรทอพรมพื้นเมือง"
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี

>>Download<<

1. คู่มือการใช้งาน V-COP
ใบงานการใช้งานศูนย์กำลังคน
www.v-cop.net
>>download<<

คู่มืออย่างละเอียด >>download2<<
2. คู่มือการจัดทำรายงาน
การศึกษาตนเอง

ของบุคลากร ตามระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน
>>download<<
3. เอกสารงานครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
งานครูที่ปรึกษา
>>download<<
4. คู่มือการใช้งานระบบ RMS
คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
>>download<<
5. คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ต
คู่มือการติดตั้งใช้งานอินเตอร์เน็ต ภายในวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>>download<<
6. เครื่องมือประกันคุณภาพ
ของแผนกงานต่างๆ
>>download<<
7. แบบฟอร์มการตัดเกรดและ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาปี 2557
>>download<<

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.english4vec.com/
จำนวนผู้เข้าชม

     

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  www.technicphotharam.com
56 ม.3  ตำบล บ้านฆ้อง  อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120  Tel. 0-3223-1313  Fax. 0-3223-3148 (auto), 0-3223-2628
e-mail : t_photharam@hotmail.com พัฒนาโดย : นศ.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แนะนำวิทยาลัย.. ข้อมูลสถานศึกษา.. วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. คณะผู้บริหาร... ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา.. แผนรับนักศึกษา... การศึกษาต่อ.. งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ หลักสูตร-แผนการเรียน.. แผนก / สาขา ....