การเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนการเรียน
เป้าหมายการรับ นศ.
อาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์

จำนวนครูประจำ ครูพิเศษช่วยสอน
ในแต่ละแผนกวิชา

แผนกวิชา

ครูประจำ
ครูพิเศษช่วยสอน
6
-
5
1
4
-
3
5
2
1
2
3
3
1
4
1
การตลาด
1
3
2
3
2
-
2
1
3
-
9
4
1
1

 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร..032-231313 แฟ็กซ์ 032-233148
E-Mail : t_photharam@hotmail.com