การเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนการเรียน
เป้าหมายการรับ นศ.
อาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาของ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

สถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2480 บนเนื้อที่ 8 ไร่เศษ
บนพื้นที่ของวัดโชค อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านทิศตะวันออกของอำเภอโพธาราม
เขตเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 จนถึงปี พ.ศ. 2511
และได้ย้ายมาจากวัดโชค มาตั้งที่ธรณีสงฆ์วัดร้าง ชื่อวัด "โรงม้า" หมู่ 3 ตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2511 มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 56/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณี 70120 เบอร์โทรศัพท์ 0-3223-1313 เบอร์โทรสาร 0-3223-2628

อีเมล t_photharam@hotmail.com เว็บไซต์ www.technicphotharam.com

มีพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ 7 งาน 79 ตารางวา

 

ลำดับการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ตามสภาพการณ์

พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก่อตั้งโรงเรียนช่างทอผ้า เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ

ตามนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้น

พ.ศ. 2481 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนประถมช่างทอผ้าโพธาราม" เป็น "โรงเรียนประถมช่างทอผ้าธรรมเสนานี"

เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านเจ้าคุณธรรมเสนานี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และเจ้าอาวาสวัดโชคซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

 

พ.ศ. 2483 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนประถมช่างทอผ้าธรรมเสนานี" เป็น "โรงเรียนช่างทอผ้าต่วนภูษาอุทิศ"

เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายเทศ นางผ่อง ต่วนภูษา ที่สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ให้ 1 หลัง 

 

พ.ศ. 2493 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนช่างทอผ้าต่วนภูษาอุทิศ" เป็น "โรงเรียนช่างทอผ้าโพธาราม"

ตามระเบียบของกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการเรียกชื่อสถานศึกษา โดยใช้ชื่อจังหวัดหรืออำเภอแทน

เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น และมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกช่างทอผ้า

 

พ.ศ. 2504 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพแผนกช่างทอผ้า

 

พ.ศ. 2511 ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ธรณีสงฆ์วัดร้างชื่อ "วัดโรงม้า" หมู่ 3 ตำบลบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ

 

พ.ศ. 2512 งดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนช่างทอผ้าโพธาราม" เป็น "โรงเรียนเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ"

เพื่อให้สอดคล้องตามความหมายของ ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ" เป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี วิทยาเขต2"

ตามประการศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้รวมโรงเรียนเทคนิคราชบุรี กับโรงเรียนเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี วิทยาเขต2" เป็น "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม"

เพื่อสะดวกแก่การบริหารสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" เป็น "วิทยาลัยโพธาราม"

ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่สอนที่ไม่เหมือนสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องผ้า

และย้ายสังกัดไปขึ้นกับกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา

 

พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยโพธาราม" เป็น "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม"

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และโอนย้ายสังกัดไปขึ้นกับ กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา

 

ปัจจุบัน "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร..032-231313 แฟ็กซ์ 032-233148
E-Mail : t_photharam@hotmail.com