การเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนการเรียน
เป้าหมายการรับ นศ.
อาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง และเนื้อที่

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2480 บนเนื้อที่ 8 ไร่เศษ เดิมชื่อโรงเรียนประถมช่างทอผ้า
ต่อมาได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2519
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตั้งอยู่บนเนื้อที่รวม  34  ไร่เศษ
ตั้งอยู่ที่ เลขที่  56  
ถนนเพชรเกษม (เดิม)  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70120
โทรศัพท์ 032-231313 โทรสาร 032-233148 และ 032-232628 อีเมล t_photharam@hotmail.com

การดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน
รวม 4 ประเภทวิชา ประกอบด้วย

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ --- เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
- สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ --- เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป --- เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ --- เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
(ประกอบด้วยสาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
)
- สาขาวิชาโลหะการ --- เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
- สาขาวิชาเครื่องกล --- เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
(ประกอบด้วยสาขางานยานยนต์)

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม จำนวน 2 สาขางาน ได้แก่
- สาขางานการออกแบบ --- เปิดรับระดับ ปวช.
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก --- เปิดรับระดับ ปวช.

4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชาการบัญชี --- เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
- สาขาวิชาการตลาด --- เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ --- เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.

 

วัตถุประสงค์และปรัชญาของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ คือ ให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ และมุ่งผลิตบุคลากรเพื่องานอาชีพเป็นสำคัญ โดยมีปรัชญาการดำเนินงานการจัดการศึกษา ดังนี้

  “ฝีมือดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี”  

จำนวนอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง

1. อาคารเรียน ประกอบด้วย       

1 ) อาคารเรียน  1   สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2499 (อาคารอำนวยการ)
2 ) อาคารเรียน  2  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 (อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์)
3 ) อาคารเรียน  6   สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2554 (อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ)

2. อาคารปฏิบัติการและอาคารโรงฝึกงาน ประกอบด้วย

1 )  อาคารโรงฝึกงานทอจักรกล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510
2 )  อาคารโรงฝึกงานศิลปะ วิจิตรศิลป์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510
3 )  อาคารโรงฝึกงานเตรียมเส้นด้าย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
4 )  อาคารโรงฝึกงานแผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
5 )  อาคารฝึกงานเคมีปฏิบัติการ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
6 )  อาคารฝึกงานพิมพ์ผ้า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
7 )  อาคารโรงฝึกงานย้อมจักรกล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2512
8 )  อาคารโรงฝึกงานย้อมพื้นเมือง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524
9 ) อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 – 2541 (อาคารเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

3. อาคารปฎิบัติการ อื่นๆ ประกอบด้วย  

1 ) อาคารห้องสมุด  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510
2 )โรงอาหาร 1 หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511
3 ) อาคารเก็บของและพัสดุ 2 ห้อง
4 ) บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง
5 ) บ้านพักครูแบบเรือนแถว  1  หลัง  5  ยูนิต
6 ) บ้านพักครูแบบเดี่ยว  11  หลัง
7 ) โรงเก็บรถยนต์ 1 หลัง
8 ) ห้องน้ำห้องส้วมขนาด 12 ที่นั่ง 2 หลัง
9 ) ระบบทำน้ำบาดาล 1 ชุด  

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร..032-231313 แฟ็กซ์ 032-233148
E-Mail : t_photharam@hotmail.com