การเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนการเรียน
เป้าหมายการรับ นศ.
อาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

[] ปรัชญา

ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี

[] อัตลักษณ์

วินัย พอเพียง จิตอาสา

[] เอกลักษณ์

มุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพื่อบริการสู่ชุมชน

 

[] วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใด้มอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ มาดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ

1. จัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ขยายโอกาศทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

 

[] วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ใด้มอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจมาดังต่อไปนี้

 

วิสัยทัศน์

จัดการอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

5. พัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
6. เสริมสร้างภาวะผู้นำและการจัดการ
7. จัดระบบประกันคุณภาพภายใน

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร..032-231313 แฟ็กซ์ 032-233148
E-Mail : t_photharam@hotmail.com