สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56/1 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.. 032-231313 ต่อ 139 โทรสาร.. 032-233148 e-mail : t_photharam@hotmail.com
Copyright © 2007-2010 photharam technical college
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ : ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์
อัตตลักษณ์วิทยาลัย ฯ “วินัย   พอเพียง   จิตอาสา”
เอกลักษณ์วิทยาลัย ฯ “มุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   เพื่อบริการสู่สังคม”
1. ภาพกิจกรรม อบรมประกันคุณภาพ 56         การจัดอบรมงานประกันคุณภาพ ภายในและภายนอก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 
แบบบันทึกคะแนน มาตรฐานวิชาชีพ : แบบบันทึกคะแนน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดาว์นโหลด