ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
   
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
         
นายกิติ จิระวัฒนผลิน
 
นายฐิติ ขันธวิธิพร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
         
นายรุ่ง งามขำ
 
นายณัฐธีร์ ธีรธนาวิโรจน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
         

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56 ม.3  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120  Tel. 032-231313 Fax. 032-232628
E-Mail t_photharam@hotmail.com