นายฐิติ ขันธวิธิพร
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
         
         
นางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
นางเพ็ญศรี คงสมบูรณ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานการเงิน
         
       
นางอุบล สมาภาคย์
นายสมภพ นาคโขนง
นายสัตย์ทิตย์ จงเจริญ
หัวหน้างานการบัญชี
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
   
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
   
         
นายนที คุ้มปิยะผล
นายสุทธิรักษ์ ขวัญสด
นางชูขวัญ ลัคขณนานนท์
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
 
 
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
         
 
 
นางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
 
นายทศพร จันทรสุข
 
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
 
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
 
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
         
       
 
 
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
 
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
 
นางสมจิตต์ มั่งมีสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
   
   
         
 
 
นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์
 
นายสุวัฒชัย มะใบ
 
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
         
         
 
 
นายมงคลชัย จิตรสมัย
 
นายสิโรตม์ ประพันธ์พจน์
 
นายรักชาติ เงียบกิ่ง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
     
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
         
 
 
นานายรัฐภพ อรุณสิริรัตน์
 
นางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ
 
นางสาวจุฑามาศ มหัธนประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
   
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายปัญญา คงสมบูรณ์
นายธวัชชัย อินทเสน
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
         
         
 
 
นางสุวภัทร ขวัญสด
 
นายณัฐพงษ์ แสงมีศรี
 
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
         
   
 
     
นายกรณ์ ศิริรัตน์
     
นางสาววิศัลยา นนท์ธีระวิริยะ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
     
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
   
 
 
 
นางสัจจา เดชจินดา
 
นางณญาดา น่วมทนงค์
 
นางสาวสุขุมาลย์ ไชยจิตร
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
         
นางสาวณฐพร คนทัด
นางสาวทัศนีย์ พันธุ
นางจุไรรัตน์ แสงทอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
       
นางสาวชนิดา เกิดฤทธิ์
นางสาวชลธิชา สังขนวม
นางสาวมนัญชยา ชุนเกษา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
   
   
         
 
 
นางณัฐกฤตา สินสำรวม
 
นายภาณุพงษ์ กฤษณพันธ์
 
นายธีรยุทธ เกษทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 
พนักงานขับรถยนต์
 
พนักงานขับรถยนต์
         
นายโกศล มิตรพิทักษ์
นายบุญเลิศ ทัดสี
นายชาลี ชาติเวียง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
         
นายจารุ โม่มาลา
นายประยูร ถีระจันทรา
นางกฤษณา วรรณโสภี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
   
   
นายถนอม บัวน้อย
นายกฤษบรรจง เชื่อได้
นายชัยพร ทองกูล
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
         

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56 ม.3  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120  Tel. 032-231313 Fax. 032-232628
E-Mail t_photharam@hotmail.com