นายกิติ จิระวัฒนผลิน
   
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
         
         
นางสาวเพชรินทร์ กล่อมวงศ์
นายสุทัศน์ แสงยันต์
นางบุญยิ่ง จันทร์เปี่ยม
หัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานความร่วมมือ
 
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
   
         
นางชูขวัญ ลัคขณนานนท์
นางจันจิรา คงสาคร
นายมงคล ชุมทอง
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า
และการประกอบธุรกิจ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
   
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       
         
 
 
นายคุณกร สีลาเนี่ยม
 
นายกรณ์ ศิริรัตน์
 
นางสาวจุฑามาศ มหัทธนะประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

   
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
       
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 
 
นายอนุชิต แสวงกิจ
 
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
 
นางอิสรีย์ วิจิตรไกรลาส
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
         
       
 
 
นายมงคลชัย จิตรสมัย
 
นางสาวพรพิมล เกิดผล
 
นายธวัชชัย อินทเสน
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
       
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 
   
นางสาวราตรี สิงห์เหยาะ
   
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
   
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต
การค้า และประกอบธุรกิจ
       
         
 
นางสาวพิศมัย เทพเทียนชัย
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
 
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต
การค้า และประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต
การค้า และประกอบธุรกิจ
 
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต
การค้า และประกอบธุรกิจ
       
         
       
นางสาววิศัลยา นนท์ธีระวิริยะ
นายวรวุฒิ วงศ์ทอง
นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
       
         
นางสาวสุดาทิพย์ คงทิม
นางสาวปภาพร เทียมพันธ์พงศ์
นางวริศรา โพธิ์งาม

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต
การค้า และประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานสหกรณ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
         
     
นางสาวธิติมา ธรรมจง
     
นางสาวมนทิรา ทองคำ
เจ้าหน้าที่งานวางแผน
และงบประมาณ
     
เจ้าหน้าที่หอพักและโครงกองทุนการศึกษา
         
         

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56 ม.3  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120  Tel. 032-231313  Fax. 032-232628
E-Mail t_photharam@hotmail.com