นายรุ่ง งามขำ
   
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา
         
         
นายสามารถ ค้วนเครือ
นายมาวิล โรจน์รัตนชัย
นายสันต์ น่วมทนงค์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   
 
   
นางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
นางวรรณา หมดมลทิน
นายทศพร จันทร์สุข
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
   
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
 
         
 
 
นางอุบล สมาภาคย์
 
นายฉะอ้อน ตันเจริญรัตน์
 
นางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
       
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
 
นายจักรพันธ์ รักมีศรี
 
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
 
นายปองเดช วรสหวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
 
   
 
 
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
 
นางอิสรีย์ วิจิตรไกรลาส
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
   
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   
         
 
 
นายสมภพ นาคโขนง
 
นางสุวภัทร ขวัญสด
 
นายมงคล ชุมทอง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
   
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
       
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
 
 
นางสาวพรพิมล เกิดผล
 
นายมงคลชัย จิตรสมัย
 
นายธวัชชัย อินทเสน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
   
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
   
   
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   
 
 
นางสาวราตรี สิงห์เหยาะ
 
นางสาววิศัลยา นนท์ธีระวิริยะ
 
นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   
   
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
   
     
นายสุภชัย ริมกาญจนวัฒน์
     
นางสาวพัชรินทร์ จุเฉย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
     
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
       
         
 
 
นางสมจิตต์ มั่งมีสิทธิ์
 
นางสาวสุพร พลการ
 
นายรัฐภพ อรุณสิริรัตน์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
   
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
   
 
 
นายปริญญา แสงทอง
 
นางพัชรินทร์ จันทร์สุข
 
นายอนุชิต แสวงกิจ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
   
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
         
 
 
นายสุวัฒชัย มะใบ
 
นางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ
 
นายณัฐพงษ์ แสงมีศรี
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
       
         
 
 
นายนิติพงษ์ สุขขี
 
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
 
นายสุกิจ อาจปักษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
         
         
 
 
นางยุพา หวังเลี้ยงกลาง
 
นางสาวโสภา เย็นสรง
 
นางศิริรัตน์ เชื่อได้
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
         
         
 
 
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
 
นายสัตย์ทิตย์ จงเจริญ
 
นายรักชาติ เงียบกิ่ง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
       
       
 
นางภัทรา ผงกุลา
นายกรณ์ ศิริรัตน์
 
นางชูขวัญ ลัคขณนานนท์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
 
         
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
         
         
     
นายคุณกร สีลาเนี่ยม
     
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
       
       
นางพิจิตร จอกลอย
นางสาวจิราพร จุ้ยเจริญ
นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
         
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56 ม.3  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120  Tel. 032-231313  Fax. 032-232628
E-Mail t_photharam@hotmail.com