นายณัฐธีร์ ธีรธนาวิโรจน์
   
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
         
         
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
นางสุวภัทร ขวัญสด
นายสุกิจ อาจปักษา
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
หัวหน้าแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
       
         
นายฉะอ้อน ตันเจริญรัตน์
นายรัฐภพ อรุณสิริรัตน์
นายกรณ์ ศิริรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
       
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นายปริญญา แสงทอง
นายอนุชิต แสวงกิจ
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก
         
นางอิสรีย์ วิจิตรไกรลาส
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
นางกรุณา สมจิต
หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
         
นางภัทรา ผงกุลา
นางกรรณิกา สายะสิทธิ์
นางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
         
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด
         
นางสาวโสภา เย็นสรง
นายณัฐธีร์ ธีรธนาวิโรจน์
นางสาวเบญจา กันภัย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
รักษาการหัวหน้างาน
สื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
 
   
         
 
 
นางสาวพรพิมล เกิดผล
 
นางสาวราตรี สิงห์เหยาะ
 
นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
       
         
นางจันทรัสม์ ดวงจันทร์
นายนที คุ้มปิยะผล
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
       
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
       
 
 
นายธวัชชัย อินทเสน
 
นายคุณกร สีลาเนี่ยม
 
นางสาวพัชรินทร์ จุเฉย
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
 
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
       
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
         
 
 
นายสุทัศน์ แสงยันต์
 
นางสาวรุจา เชาว์สวน
 
นายมงคล ชุมทอง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
 
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
         
         
 
 

นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
นางสาวสุพร พลการ
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
 
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน
การสอน
 
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 
         
นายมงคลชัย จิตรสมัย
นายนิติพงษ์ สุขขี
นายณัฐพงษ์ แสงมีศรี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน
การสอน
         
         
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
นายคมสัน บัวโพธิ์
นางสาววราภรณ์ สอนถวิล
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
         
         

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56 ม.3  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120  Tel. 032-231313  Fax. 032-232628
E-Mail t_photharam@hotmail.com